head-bannongkranak-min-1
วันที่ 9 กรกฎาคม 2024 12:53 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
df

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก

ประวัติ โรงเรียนบ้านหนองขนาก

โรงเรียนบ้านหนองขนาก  ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ 9 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2519 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2519 สร้างขึ้นโดยประชาชนบ้านหนองขนาก   ชาวบ้านได้สละเงิน จำนวน 31,050 บาท  สร้างอาคารแบบ ป. 1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน ที่ดินได้รับมอบจาก นายประคอง วิลาทอง ให้เป็นสมบัติของทางราชการ มีพื้นที่ทั้งหมด 11 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา มีนายวิฑูรย์  พรมมิโย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

พ.ศ.ที่สร้างอาคาร

ปี พ.ศ.2521  ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน1 หลัง ราคา 299,000 บาท

ปี พ.ศ.2529 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  และประชาชนชาวหนองขนากและคณะครูได้ซ่อมแซมอาคารชั่วคราวให้เป็นอาคารถาวรเป็นอาคารเมื่อปีการศึกษา 2530 งบประมาณในการก่อสร้าง 150,000 บาท  แบบ ป. 1 ก จำนวน 3 ห้องเรียน

ปี พ.ศ.2530 สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาโดยคณะครู  เป็นเงินทั้งสิน 11,000 บาท

ปี พ.ศ.2531 ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.202/26

ปี พ.ศ.2535 ได้ปรับปรุงอาคารเรียน โดยการทาสีอาคารเรียนทั้ง 2 หลัง ได้งบประมาณจากคณะครูและกรรมการศึกษาโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2536 กรรมการโรงเรียนและชาวบ้านหนองขนากร่วมกันบริจาคทรัพย์และกำลังกาย ในการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลจนแล้วเสร็จ  เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2536

ปีการศึกษา 2540 มีนักเรียนจำนวน 48 คน สปอ.จอมบึง  สปจ.ราชบุรี จึงทำโครงการศูนย์การเรียน  โดยนำนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองขนากมาเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดควาย

ปีการศึกษา 2542 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขนากเพิ่มขึ้นเป็น 73 คน  ชาวบ้านหนองขนากจึงพร้อมใจร้องขอให้ย้ายนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขนากกลับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองขนาก     ตามเดิม

ปี พ.ศ.2545 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ได้แต่งตั้งให้นางนวลนภา  คำกลิ่น มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองขนาก

ปี พ.ศ.2551 ทางฟาร์มหมูวิบูลย์ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มให้กับโรงเรียนบ้านหนองขนาก ทำให้ที่ดินปัจจุบันของโรงเรียนมีทั้งหมด 14 ไร่ 1 งาน 99.60 ตารางวา(ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ รบ.310)

ปี พ.ศ.2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้แต่งตั้งให้ นายชาญณรงค์  พงษ์ขยันมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองขนาก

ปี พ.ศ. 2552 บริษัทสยามคาเดี่ยนฟู้ดส์ จำกัด และบริษัทเพนเนอร์-แมดิสัน จำกัด ได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 4 ห้องเรียน (ปรับขนาด 6.50 x8.00 ม.) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,769,000 บาท โดยขออนุญาตปรับแบบอาคารเรียนจากหนังสือสพฐ. ที่ ศธ 04001/3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552  และส่งมอบอาคารเรียนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2552

ปี พ.ศ.2552 นายสงัด จิตสุวรรณ  และนางอิสริยาพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาสร้างห้องน้ำห้องส้วมขนาด 2 ที่นั่ง  เป็นเงิน  31,000  บาท

ปี พ.ศ.2553 นายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 นายสมหวัง  สุขพ่วง  รักษาการแทนตั้งแต่วันที่  9 ธันวาคม พ.ศ.2553  จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

ปี พ.ศ.2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้

นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนากตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม  2554 จนถึง ปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท ได้จัดทำป้ายโรงเรียนใหม่ และปูกระเบื้อง ห้องสำนักงานโรงเรียนและห้องอนุบาลรวม 3 ห้อง แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2554

ปี พ.ศ.2555 ได้รับความอนุเคราะห์การทำงานของทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชัฏหมู่บ้านจอมบึงโดยอาจารย์ประยูร ยงค์อำนวย  และอาจารย์วีรพล นามบุญเรือง  สร้างห้องน้ำด้วยดินจำนวน  6  ที่นั่ง งบประมาณ 180,000 บาท ทำพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 23  พฤษภาคม 2555 โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ปี พ.ศ.2555 นางปวรดา  ริมกาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมณีโชติ  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556  โดยมีนายสมหวัง  สุขพ่วง  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก

ปี พ.ศ.2557 นายสมหวัง  สุขพ่วง เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีนายกิตติ สถานสถิตย์  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก

ปี พ.ศ.2558  นายกิตติ  สถานสถิตย์ เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558            นายเฉลิม  เทพสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6 ได้มอบหมายให้ นายนิวิทย์  พวงทอง  ครูวิทยฐานะชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2559 นางสาวปิรัณญ์สิริ  ปลิปลื้มโอฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2560 ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชัฏหมู่บ้านจอมบึง
โดย ผศ.ประยูร ยงค์อำนวย  และผศ.ดร.วีรพล นามบุญเรือง สร้างโต๊ะนั่งม้าหินด้วยดินจำนวน  4  โต๊ะ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

ปี พ.ศ.2560 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและชุมชนได้ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองขนาก เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ได้รับเงินจำนวน 392,925.47 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

ปี พ.ศ. 2561 บริษัทราชบุรีเอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จำกัด และบริษัทสโตนวัน จำกัด (มหาชน) ได้สร้างหลังคาเมทัลชีท ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนอาคารเรียนแบบ ป 1 ก (สร้างเมื่อปี พ.ศ.2521) จำนวน 2 ห้องเรียน และมอบถังดับเพลิงแบบติดตั้งตามอาคารเรียน จำนวน 10 ถัง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ปี พ.ศ.2562 ได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป 1 ก จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณ 589,000 บาท(ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ผู้รับเหมาก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิธา ก่อสร้าง เริ่มก่อสร้างเมื่อ 23 มกราคม 2562 ส่งมอบงานเมื่อ 17 เมษายน 2562

คติธรรมของโรงเรียน

อสาธุง สาธุนา ชิเน

จงชนะความชั่วด้วยความดี

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4