head-bannongkranak-min-1
วันที่ 4 มีนาคม 2021 10:58 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

นายนิวิทย์ พวงทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายสำเริง ทองลิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวสุณิสา พลอยชุม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิสมัย คันธี
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายเย็น สกลนิมิตร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวจุฑามาศ มณีวงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวนนทิยา พลอยชุม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4